Kantelin tässä oikeuskanslerille

Kantelin tässä oikeuskanslerille

Valtionhallinnossa on töissä suuri joukko ihmisiä, jotka edistävät siellä omia ahdasmielisiä näkemyksiään muhkealla kuukausipalkalla. Yksi heistä on sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen, jonka tehtäviin kuuluu mm. alkoholi- ja tupakkalainsäädännön valmistelu.

Tuomisen käsialaa on Suomen ”maailman tiukin” (=umpifasistinen) tupakkalaki sekä konkreettisena esimerkkinä markettien kassojen bingolottosysteemi, jossa tupakka-automaateissa näkyy pelkät numerot. Tuominen poikkeaa monista kaltaisistaan siinä mielessä, että hän levittelee yksisilmäistä agendaansa ja maailmankatsomustaan säännöllisesti julkisuudessa hyökäten avoimesti niitä tahoja vastaan, joita koskevia lakeja hän virkamiehenä kirjoittaa. Käytännössähän tämä on täysin sama asia kuin esimerkiksi aselainsäädäntöä valmistelisi kansallisen kivääriyhdistyksen aktiivi, tai hakkuuluvista päättävä virkamies köyttäisi itsensä vapaa-aikana männyn kylkeen työmaalla.

Virkamiehiä ei voi vaihtaa kuten vaikkapa petollista puolisoa, vaikka nämä ajaisivat minkälaista poliittista agendaa. Niinpä yksittäiselle kansalaiselle jää hyvin vähän mahdollisuuksia puuttua virkamiesten epäasialliseen toimintaan. Yksi tällainen mahdollisuus on pyytää valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan mahdollisesti virheellinen toiminta. Olenkin tänään jättänyt oikeuskanslerille seuraavan kantelun:

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys

Kantelu koskee sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Ismo Tuomisen puolueellisuutta sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen kuuluvan alkoholi- ja tupakkalainsäädännön valmistelussa.

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena

Viimeisimpänä esimerkkinä 1.1. 2012 tulleen tupakkalain muutos. Myös tällä hetkellä valmisteilla olevan alkoholilain 33 § muuttamisessa Tuominen on esteellinen toimimaan selkeän puolueellisuutensa vuoksi. Tuomisen toiminta on ollut selkeän puolueellista ja asenteellista jo usean vuoden ajan, eikä häntä siksi voida pitää sopivana toimimaan lainsäädännön valmistelussa.

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui

Ismo Tuominen on ottanut usein julkisuudessa puolueellisen kannan valmisteluvastuullaan olevan lainsäädännön alaan kuuluvia teollisuudenaloja kohtaan, jopa henkilötasolla niiden asioita julkisuudessa kommentoiden. On kaikki perusteet pitää häntä julkisena vihamiehenä ja siten katsoa, että luottamus hänen puolueettomuuteensa on mennyt.

Esimerkkeinä Tuomisen puolueellisuudesta nostan seuraavat lausunnot:

Helsingin Sanomien haastattelussa 5.7.2006 [1] Tuominen myöntää, että ”varoitustekstit pullon kyljessä vaikuttavat ihmisten juomisen hyvin vähän”. Hän kuitenkin esittää varoitustekstejä laitettavaksi, koska kyseessä on hänen mielestään periaatteellinen asia.

Iltalehdessä 3.5.2012 [2] Tuominen esittää, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK potkisi alkoholiyritykset pois edunvalvonnastaan. Perusteluna hänen oma käsityksensä siitä, että ”mitä paremmin oluen valmistajilla menee, käytännössä sitä huonommin menee suomalaisella elinkeinoelämällä”

Mediuutisissa 10.12.2010 [3] Tuominen tuo esiin vihamielisyyttään tupakkateollisuutta kohtaan.

Esimerkkejä löytää nopeasti tutkimalla helposti lisää, ja lähes kaikista Ismo Tuomisen julkisista kannanotoista paistaa läpi hänen vihamielinen asenteensa niin alkoholi- kuin tupakkateollisuuteen.

Lähteitä:

[1]

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Pulloihin+varoitukset+alkoholin+haitoista/1135220560680

[2]

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012050315525978_uu.shtml

[3] http://www.mediuutiset.fi/satavaikuttajaa/ismo+tuominen+haastoi+tupakkateollisuuden/a545633

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen

Hallintolain 27§:ssä säädetään, että virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain 28§ puolestaan määrittelee esteellisyysperusteet. Pykälän 1 momentin 7. kohta määrittelee virkamiehen esteelliseksi, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta [kuin samassa momentissa aiemmin luetellusta] erityisestä syystä vaarantuu. Pidän virheellisenä sitä, että joitakin aloja ja näiden alojen yhteistyöjärjestöjä koskevissa lainsäädäntöhankkeissa valmistelijana ja esittelijänä toimii henkilö, joka omalla esiintymisellään on asemoinut itsensä näiden alojen julkiseksi vihamieheksi.

Esimerkki Tuomisen yleisestä maineesta julkisena vihamiehenä (tunnustuspalkinto) http://www.viisitahtea.fi/politiikka/85/1619.html

Apulaisoikeuskansleri on lausunut 5.3.1998 seuraavasti: ”Säännöksillä pyritään mm. lisäämään yleisön luottamusta siihen, että asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen vaikuttavat vain hyväksyttävät asialliset perusteet. Subjektiiviseen puolueettomuuteen kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa toiminnan puolueettomuuteen ja asiallisuuteen. Asian käsittelyyn osallistuvan virkamiehen tulee menetellä niin, että hänen menettelyään ei ole yleisön silmin aihetta epäillä (objektiivinen puolueettomuus).”

Hallitusneuvos Tuomisen toistuvien julkisten kommenttien yhteydessä ei missään vaiheessa ole mainittu, että hän esittäisi vihamielisiä näkemyksiään yksityishenkilönä. Tämä on omiaan luomaan mielikuvaa, että hänen esittämänsä puolueelliset kannat olisivat myös sosiaali- ja terveysministeriön kantoja. Tiedossani ei myöskään ole, että hänen esimiehensä olisivat pyrkineet puuttumaan hänen julkisiin kannanottoihinsa, jotka ovat läheisesti liittyneet hänen valmisteltavinaan olleisiin lakiehdotuksiin.

Vaikka lainvalmistelutyössä väistämättä otetaan ja joudutaan ottamaan kantaa valmistelutyön kohteena olevan lainsäädännön tavoitteisiin, ei näin avointa ja aktiivista oman poliittisen maailmankatsomuksen esilletuontia vieläpä korostetusti virkamiehen roolissa voida pitää soveliaana.

Erityisesti lainvalmistelutyössä virkamiesten roolin tulisi olla objektiivista ja eri suuntiin vaikuttavat perusteet huomioon ottavaa perustellun tietopohjan synnyttämistä poliittista päätöksentekoa ajatellen. Kun virkamies korkealla profiililla julkisesti ottaa jyrkästi kantaa valmistelemansa lainsäädännön toivottavaan sisältöön, voi kansalaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden luottamus lainvalmistelun puolueettomuuteen sekä erityisesti virkamiehen toivomien muutosten mahdollisten negatiivisten vaikutusten riittävään huomioon ottamiseen vaarantua.

Erityisen ongelmallista tällainen toiminta on juuri siksi, että lainvalmistelutyössä varsin harvoin syntyy sinänsä valituskelpoisia päätöksiä, joissa jääviyskysymyksiä voisi viedä tuomioistuimiin, eikä lainsäädäntöä voida jättää noudattamatta, vaikka valmistelutyötä tehneet virkamiehet olisivat laiminlyöneet omaa maailmankuvaansa vastaamattomien seikkojen huomioon ottamisen valmistelutyössä.

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän

1) Toivon oikeuskanslerin antavan sosiaali- ja terveysministerille ohjeen, jossa edellytetään, että hallitusneuvos Tuomiselta poistetaan tehtävät, jotka liittyvät tupakka- ja alkoholilainsäädäntöön.

2) Lisäksi toivon Tuomiselle huomautusta siitä, että hän ei hallintolain 29§:n edellyttämällä tavalla ole todennut itseään esteelliseksi asioissa, joiden osalta hän on julkisessa vihamiessuhteessa valmistelemansa lainsäädännön kohteina olevien tahojen kanssa.

3) Toivon myös, että oikeuskansleri selvemmin ohjeistaisi, millaista julkiseen keskusteluun osallistumista ja valmistelemansa lainsäädännön sisältämiin arvovalintojen puolesta puhumista voidaan lainvalmistelutyötä tekevien virkamiesten osalta pitää soveliaana.

Kommentoi

Henri Heikkinen

Henri Heikkinen

Olen vähän yli kolmekymppinen Oulun kainuulainen, jolla on monenkirjava työhistoria mm. pelialan yrittäjänä, investointipankissa ja ammattikorkeakoulun opettajana.

Tällä hetkellä pyöritän ainutlaatuista verkkokauppaa osoitteessa www.valco.fi - Voit osoittaa tukeasi blogille asioimalla siellä :)

Seuraa somessa

Seuraa somessa, niin tiedät missä menen ja mitä teen milloinkin!

Kategoriat